มฟล. ร่วม MOU บ.ธัญ-ออริซ่า ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (Creative Wellness Business Leadership)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ อาคารปัญจภูมิ 2 กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด โดยคุณฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (Creative Wellness Business Leadership) ส่งเสริมการเป็นผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรม wellness โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คุณฤทัยวรรณ บุญสมบูรณ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. แพทย์หญิง สุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ อาจารย์ ดร. กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจริญชัย  วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์ ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการร่วมในพิธี

 |   |  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  21 ครั้ง