มฟล. จัดการอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

      โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ในบทบาทศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.-มฟล.) จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 80 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มฟล. และผู้ประสานงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. กล่าวรายงาน โดยมี นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ รับหน้าที่เป็นวิทยากรหลักของการฝึกอบรมครั้งนี้

      อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี มฟล. กล่าวในพิธีเปิดว่า มฟล. ได้รับความไว้วางใจจาก อพ.สธ. ให้เป็นศูนย์ประสานงานและได้รับนโยบายหลักในการดำเนินงาน 3 กรอบกิจกรรม ก็คือ การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ และการสร้างจิตสำนึก ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จะได้นำความรู้กลับไปถ่ายทอดยังหน่วยงานของตนเอง และทาง มฟล. ก็ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานโครงการที่จะช่วยสนับสนุนสมาชิกทุกท่านต่อไป

      “งานนี้เป็นงานที่มีเกียรติและมีคุณค่าอย่างมากสำหรับมหาวิทยาลัย ในการสนองงานในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ซึ่งงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็นงานที่ท่านหรือหน่วยงานของท่านทำอยู่แล้วในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล อบต. หรือ อบจ. เมื่อจบการอบรมท่านจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าจะนำไปผนวกกันได้ในแบบใด รวมทั้งยังเป็นการแสวงหาเครือข่ายที่จะช่วยสนับสนุนกันต่อไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกัน” อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร กล่าว

    อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มฟล. และผู้ประสานงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. กล่าวรายงานว่า ในนามผู้จัดการการฝึกอบรมงานทางทรัพยากรท้องถิ่นโครงการรุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 ตามที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. ได้จัดทำแผนการจัดอบรมสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจำปี 2566 ตามกรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุนงาน อพ.สธ. ขับเคลื่อนและขยายผลในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยในครั้งนี้จะมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวม 3 หลักสูตร ตลอดปี 2566 ได้แก่ หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นรุ่นที่ 1 หลักสูตรสนับสนุนในการจัดทำแผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2566 และ หลักสูตรระบบงานฐานข้อมูลต่าง ๆ ของงานหาทรัพยากรท้องถิ่นในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566

    “วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงาน 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ อันได้แก่ งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานปลูกรักษาทรัพยากร งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ตลอดจนงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนจำนวน 80 คน จากทั้งหมด 46 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานเทศบาล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 20 แห่ง และสถาบันการศึกษา 3 แห่ง โดยมีวิทยากรหลักคือ นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากร อพ.สธ. และทีมวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง จ.เชียงใหม่ โดยรูปแบบการจัดอบรมครั้งนี้จะเน้นการผสมผสานทั้งการบรรยาย การปฏิบัติการ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากทีมวิทยากร โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถปฏิบัติและนำกลับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่านได้” อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ กล่าว

....

        ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) ได้ดำเนินงานตามแม่บท อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ใน 3 กรอบการดำเนินงาน 8 กิจกรรม โดยมีการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในกรอบสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จัดตั้งงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นในการสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น เห็นความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนตระหนักรู้ในการนำมาทรัพยากรท้องถิ่นมาให้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น

    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ ที่สนใจเข้าร่วมในการโครงการฝึกอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ถูกต้องตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ และสามารถนำไปต่อยอดการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของหน่วยงานของตนได้ ตลอดจนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร จนนำไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่อไป

 |   |  โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  |  135 ครั้ง