ผู้ว่าฯ เชียงราย เปิดงานเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Chiang Rai Sustainable Design Week

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Chiang Rai Sustainable Design Week จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลฯ ร่วมด้วยนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 สำนักงานเชียงรายนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลป เชียงราย คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดเชียงรายให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลฯ ดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก (ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย) 
.
เทศกาลเชียงรายเมืองเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Chiang Rai Sustainable Design Week เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลักการพัฒนากิจกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ชุมชน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผู้ที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดและผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืน ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ จำหน่ายสินค้า และทดลองตลาดผ่านกิจกรรม เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล ในระดับชาติ เชื่อมโยงระดับนานาชาติ
.
โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 20-26 มีนาคม 2566 รวม 7 วัน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก(ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย) และย่านสร้างสรรค์ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อาทิ ชุมชนสันป่าหนาด บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ย่านธนาลัย ถนนพหลโยธินสายเก่า ย่านเจ็ดยอด ตลาดไนซ์บาร์ซ่า ตลาดเทศบาลนครเชียงราย ตลาดศิริกรณ์ และบรรพปราการ ซึ่งการจัดงานฯครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก สาขาเมืองออกแบบ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ ต่อจากกรุงเทพมหานคร ในลำดับต่อไป
.
ขอบคุณข่าว-ภาพ เชียงรายนิวส์ bit.ly/3K16v2L

 |   |  119 ครั้ง