สำนักวิชาการจัดการ – บ. ออนิกซ์ ฮอสพิทาสิตี้ (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลง MOA เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน-ฝึกงานนักศึกษา ค้านธุรกิจการโรงแรม การบริการ ณ สถานประกอบการโรงแรมในเครือบริษัท การฝึกงานแบบปกติและแบบเอกสิทธ์พิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ คุณสรัญญา วัฒนศิริสุข รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และสปาชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่แตกต่างและโดดเด่นทางด้านการบริการ มีสถานประกอบการในเครือ อมารี โอโซ่ ชามา และ บรีซสปา ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดให้บริการกว่า 50 แห่ง ใน 8 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOA เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน และทำการสนับสนุนให้เกิดการฝึกงานค้านธุรกิจการโรงแรม การบริการ ณ สถานประกอบการโรงแรมในเครือบริษัทในแบบการฝึกงานแบบปกติและในโครงการฝึกงานแบบเอกสิทธ์พิเศษ เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ท่ามกลางคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย 
.
การจัดทำบันทึกข้อตกลงนี้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างสำนักวิชาและบริษัทเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการทำงานโรงแรมและการบริการให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง อันนำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ตรงต่อความประสงค์และความต้องการของผู้ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม เพื่ออาจารย์ของทางสำนักวิชาสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการโรงแรมในเครือบริษัทหรือทำงานวิจัยได้ตามข้อตกลง เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานทั้งสอง และร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืนจากการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งสองฝ่าย 
.
และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการฝึกงานค้านธุรกิจการโรงแรม การบริการ ณ สถานประกอบการโรงแรมในเครือบริษัทในแบบการฝึกงานแบบปกติและในโครงการฝึกงานแบบเอกสิทธ์พิเศษ ‘Exclusive Pre-Employment Program’ ณ สถานประกอบการโรงแรมในเครือบริษัท เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาสู่การนำประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานและการเป็นพนักงานชั่วคราวไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการทำงานในอนาคตของนักศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาที่จะได้รับโอกาสการพิจารณาการจ้างงาน โดยสถานประกอบการอื่นๆ ในเครือบริษัทอีกด้วย
.
ทั้งนี้ระยะเวลาการฝึกงานของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามปกติอยู่ที่ 4 เดือน ขณะที่โครงการฝึกงานแบบเอกสิทธ์พิเศษ ‘Exclusive Pre-Employment Program’ นั้นมีระยะเวลา 6 เดือน กรณีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้เมื่อครบ 4 เดือนแล้วสามารถดำเนินเรื่องขอสำเร็จการศึกษาตามกำหนดระยะเวลาปกติได้ สำหรับในส่วนของค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของโรงแรมนั้นๆ ในส่วนของ 4 เดือนแรก  และ 2 เดือนหลัง

 |   |  115 ครั้ง