มฟล.-ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาวิจัย –นักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน ตรงตามตลาดงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเที่ยบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้ลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา พัฒนาวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและคุณลักษณที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้รับบัณฑิตและตลาดแรงงาน เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองและการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
.
โดยมีขอบเขตความร่วมมือว่าหน่วยงานทั้งสองจะสนับสนุน การจัดทำวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินตามหัวข้อที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือนักศึกษาหรือาจารย์กำหนดขึ้น ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการศึกษาอบรมเป็นการเฉพาะสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินหรือจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการร์วิชาชีพและสหกิจศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการร์ทำงานให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
 

 |   |  147 ครั้ง