ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๘๒๔ เครื่อง ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๘๒๔ เครื่อง ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๘๒๔ เครื่อง ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.บี.เอ็ม. เทคโนโลยี่ส์ จำกัด โดยเสนอเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๘๒๔ เครื่อง ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ราคาค่าเช่าเดือนละ ๕๑๓,๕๘๒.๗๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๐,๗๔๘.๑๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทสิบหกสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                      

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๖    เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  751 ครั้ง