มฟล. ให้การต้อนรับคณะ ป.ป.ช. เข้าเก็บข้อมูล ITA : EIT ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร คณะกรรมการดำเนินงานกำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU ITA) ให้การต้อนรับคุณวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมคณะ ที่เดินทางมาจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมนางแล อาคารวันชัย ศิริชนะ 

 |   |  148 ครั้ง