มฟล. ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสู้ไฟป่าในอำเภอแม่ลาวและอำเภอพาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควันในประเทศในและในภูมิภาค และ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับศูนย์เรียนรู้สวนเอเดนเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียงและอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสู้ไฟป่าในอำเภอแม่ลาวและอำเภอพาน

โครงการระบบสนับสนุนและติดตามการใช้งานอุปกรณ์สู้ไฟป่าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 โดยปรับรูปแบบจากการจัดหามาเป็นการให้ยืมอุปกรณ์  อาทิเช่น เครื่องเป่าลม ถังน้ำ ฯลฯ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและยืดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังสนับสนุนหน้ากากและอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลให้กับอาสาสมัครสู้ไฟป่าภาคประชาชนที่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกตามแนวทางของวนเกษตรอินทรีย์ลดการเผาวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า แม่ลาว แม่จัน และอำเภอเมืองเชียงราย

 |   |  156 ครั้ง