มฟล. ร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จ ITA กับ ผู้แทน ป.ป.ช. เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินในปีงบ 2566 พร้อมทั้งรักษา พัฒนา และยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร คณะกรรมการดำเนินงานกำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU ITA) ให้การต้อนรับ 1.นางสาวรุจิเรข อินทรักษ์ 2.นายกชพัฒน์ บำรุงศรี  3.นางทิพวรรณ  วิริยธนานนท์  และ 4.นายฐานิศร์  วิริยธนานนท์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ในกิจกรรมติดตามเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 95.70 คะแนน อยู่ในระดับ AA การเข้าพบเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการประเมิน ITA ครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินในปีงบ 2566 พร้อมทั้งรักษา พัฒนา และยกระดับการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐต่อไป
 

 |   |  ITA  |  341 ครั้ง