มฟล. จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดส่งข้อมูล MFU ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานกำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมท่าสุด อาคารวันชัย  ศิริชนะ โดยมีเลขานุการของแต่ละด้านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

การประชุมดังกล่าวเป็นการทบทวนปฏิทินการดำเนินงาน และให้แนวทางในการจัดทำข้อมูลแก่เลขานุการแต่ละด้าน ภายหลังการชี้แจ้งที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ เช่น ลักษณะของข่าวที่เกี่ยวข้อง หลักการเขียนข่าว ช่องทางการส่งข้อมูล เป็นต้น

 |   |  ITA  |  101 ครั้ง