หลักสูตรแพทยศาสตร์ มฟล. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน WFME : องค์กรสากลที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ทั่วโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

            นพ. นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสำนักแพทยศาสตร์ มฟล. ได้รับการตรวจประเมิน ด้วยเกณฑ์ WFME ซึ่งย่อมาจาก  World Federation for Medical Education เป็นองค์กรสากลที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ทั่วโลก โดยโรงเรียนแพทย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนี้ ผู้จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกา โดย มฟล.ได้รับการตรวจประเมินแล้วเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 จากรายงาน หลักฐาน ตลอดจนการสัมภาษณ์ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบว่าการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานระดับสากลหรือไม่ ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานแล้ว โดยยังมีสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อมาตรฐานดังกล่าวต่อไปจนกระทั่งมีนักศึกษาแพทยศาสตร์รุ่นแรกจบการศึกษาและทำงาน ซึ่งขณะนี้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 ก่อนจะพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนำหลักสูตรแพทยศาสตร์ มฟล.เข้าสู่ระดับสากล

             “สำหรับโรงเรียนแพทย์ใหม่อย่าง มฟล. ถือว่าผ่านไปด้วยดี ในการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ WFME ซึ่งมีหลายข้อจากเดิมที่ไม่สามารถผ่านได้ แต่ได้พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นกระทั่งผ่านการประเมิน เนื่องจากคำนึงถึงประเด็นที่ว่านักศึกษาที่จบจากโรงเรียนแพทย์ที่ได้รับการรับรองนี้จะสามารถศึกษาต่อเนื่องในต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกา จะได้นำความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัยกลับมาพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคตนั้นจะเป็นสิ่งที่ดี”

               ทั้งนี้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 เมื่อได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา จึงเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2556 เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อสนองตอบตามความต้องการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และมีเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 2511 ครั้ง