ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพ (LCD Projector) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพ (LCD Projector) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

 

                   งานซื้อเครื่องฉายภาพ (LCD Projector) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม ยี่ห้อ EPSON รุ่น Z๑๑๐๐๐ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   

                                     

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

                                              ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 390 ครั้ง