ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE พร้อมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การแพทย์ (อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE พร้อมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การแพทย์ (อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) จำนวน     ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

 

                     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการซื้อหลอดไฟ LED TUBE พร้อมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การแพทย์ (อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) จำนวน ๑ งาน  ตามประกวดราคาดังกล่าวข้างต้น

 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

                                             ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 414 ครั้ง