มฟล.จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 13

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเตรียมก้าวสู่วิชาชีพต่อไป มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 122 คน ในพิธีการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดี ให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มอบหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะและกล่าวแสดงความยินดี ท่ามกลางผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี
.
รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวกับผู้สำเร็จการศึกษาว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13 โดยความสำเร็จในวันนี้เป็นหลักฐานอันประจักษ์ชัดถึงความเพียร ความพยายาม ความรับผิดชอบ และความมีวินัยที่ทุกท่านได้กระทำตลอดระยะเวลาของการศึกษาเล่าเรียน 
.
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มากว่า 16 ปี ผลิตบัณฑิตไปแล้ว 1, 337 คน ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งสถานบริการสุขภาพในต่างประเทศ โดยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
.
รักษาการแทนอธิการบดี ยังได้ฝากข้อคิดและหลักการแก่ผู้สำเร็จการศึกษาไว้ว่า “เป็นพยาบาลที่มีใจรักในวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา และกำลังใจ ประกอบด้วยความเมตตากรุณา และความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์, ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เป็นพยาบาลที่ใช้สติและปัญญา ใช้ทักษะในงานอาชีพของตน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม และยึดคุณธรรมและจริยธรรม แสดงออกถึงจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือปฏิบัติงานกับเพื่อร่วมงาน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในการบริการรับใช้สังคม”
.
โดยระบุว่าหากผู้สำเร็จการศึกษาได้ออกไปประกอบวิชาชีพยาบาลและได้แสดงออกตามข้อคิดและหลักการที่ได้ฝากไว้เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นที่รักใคร่ของผู้คนในสังคม และจะเป็นบุคคลหนึ่งที่สังคมสรรเสริญ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่าน ความภูมิที่ได้รับวันนี้นับเป็น ‘ของขวัญล้ำค่า’ หาทรัพย์สินใดเทียบไม่ได้ และท้ายสุดนี้ขอผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในวิชาชีพพยาบาลและขอให้ระลึกเสมอว่าท่านเป็น ‘ศิษย์มีครู’ ขออาราธนาสมเด็จย่าฯ คุ้มครองทุกท่านตลอดไป
.
ทั้งนี้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ถือธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาสำหรับบัณฑิตทุกรุ่นที่ผ่านมา พร้อมมอบขีดหมวกและเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงหน้าที่และภาระที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และเป็นการก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มตัว และขอให้ระลึกเสมอว่าผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ดี ต้องประกอบด้วยความรู้ของศาสตร์ทางการพยาบาล ศิลปะการพยาบาล ทักษะในเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนต้องติดตามความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้เท่าทัน มีเหตุมีผลและสติ เพื่อการทำงานในวิชาชีพได้เต็มภาคภูมิ 
.
เมื่อเสร็จพิธีในห้องประชุมสมเด็จย่าฯแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณ ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนาครินทราบรมราชชนนี ก่อนจะถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ ณ บริเวณดังกล่าว แล้วจึงเสร็จพิธีการ
 

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  756 ครั้ง