เว็บไซต์ มฟล. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WCAG ได้รับรางวัล "Thailand Digital Accessibility Award 2023" จาก สดช.

หมวดหมู่ข่าว: imu-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวจิราพรรณ ตันปิทา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศ ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้ารับมอบรางวัล "Thailand Digital Accessibility Award 2023" ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guideline (WCAG) จาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ภายในงาน "สัมมนาเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้" เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับคนพิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ มฟล. เป็น 1 ใน 8 หน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้รับรางวัล "Thailand Digital Accessibility Award 2023" ได้แก่
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สดช. ได้ดำเนินการโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการ โดยได้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนำความรู้ไปพัฒนาเว็บไซต์ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่ง สดช. ได้ดำเนินการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งในระดับกรมและระดับกระทรวงแล้ว จำนวน 457 คน จาก 147 หน่วยงาน และได้มีการจัดการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานที่ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้คำนึงถึงการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถรองรับสำหรับคนทุกกลุ่มได้ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมประกวดการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ จำนวน 121 หน่วยงาน และ สดช. ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานรัฐที่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ทั้งในระดับกรมและระดับกระทรวง จำนวน 50 หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินการในระดับดีเด่น อีกด้วย
 

 |   |  หน่วยจัดการสารสนเทศ  |  2190 ครั้ง