ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (SPEC),ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา

 |   |  104 ครั้ง