ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มฟล. - ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพร และเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม ม.อ. ลงนามความร่วมมือวิชาการด้านสมุนไพร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

.
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพร และเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านสมุนไพร โดยมีเป้าหมายให้การดำเนินการขององค์กรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในพิธีการมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มฟล. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
.
ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพร และเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมเรื่องยาสมุนไพรแบบร่วมสมัยและแบบทางเลือกกับการวิจัยแบบผนึกกำลังและเทคโนโลยีโอมิกส์ (omic technologies) สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ หวังผลักดันงานวิจัยทางด้านสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ วิทยากรโดย Prof.Dr. Gudrun Ulrich-Merzenich หัวหน้าคณะทำงานการวิจัยแบบผลึกกำลัง ณ Medical Clinic III, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบอนน์ (University of Bonn / University Hospital Bonn) มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรที่นำมาศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ การวิจัยแบบผนึกกำลัง เทคโนโลยีโอมิกส์กับโรคภูมิคุ้มกันต้านทานตนเอง เภสัชพฤกษศาสตร์ การประยุกต์ใช้แนวใหม่ของสารประกอบธรรมชาติ การพัฒนาแนวทางและเทคโนโลยีการคัดกรอง

 |   |  ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร  |  4077 ครั้ง