มฟล. เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย หารือแลกเปลี่ยนอาจารย์ จัดหลักสูตรระยะสั้นพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล,) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตภูฏาน กรุงเทพมหานครฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการจัดหลักสูตรระยะสั้นผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งช่วยพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ที่ยังขาดแคลน
.
ทั้งนี้เอกอัครราชทูตภูฏาน ยังได้แสดงความยินดีต่อรักษาการแทนอธิการบดีและผู้บริหารในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาแก่ชาวภูฏานมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ราชอาณาจักรภูฏานมาตลอด
.
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดอบรมและส่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อช่วยภูฏานพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชท้องถิ่น อีกทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภูฏาน โดยเฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้กลับไปให้ความช่วยเหลือประเทศและประชาชนชาวภูฏานในอนาคต เป็นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนได้อย่างแท้จริง
 

 |   |  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  222 ครั้ง