โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘นางสาวมัชฌิมา นราดิศร’ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวมัชฌิมา นราดิศร ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวมัชฌิมา นราดิศร ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D130S0000000001200.pdf

 |   |  อธิการบดี  |  740 ครั้ง