สน.วิทย์ จัดกิจกรรม The 5th Science Symposium เสริมทักษะการนำเสนอผลงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม The 5th Science Symposium ณ อาคารสำนักวิชา 3 (E3) ห้อง 101 กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการประชุมวิชาการขนาดเล็ก เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาจากการทำวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาเคมีประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วย

กิจกรรมนี้มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 46  โครงการ แบ่งเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 6 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 40 ผลงาน โดยมีอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 4 อีกด้วย

 

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 948 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์