มฟล.จัดอบรมการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนให้ครูและผู้นำชุมชนลดปัญหาขยะครัวเรือน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ  ศูนย์บริการวิชาการ และโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)   จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ให้แก่ผู้นำชุมชน คุณครู จำนวน 15 คน โดยมี อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ย การทดสอบดิน การปรับสภาพดินเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และพร้อมที่จะเลี้ยงไส้เดือน นอกจากนี้ยังได้ทดลองทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนภาคปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่เตรียมวัสดุจนถึงกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์