ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพูดนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่ข่าว: โครงการพัฒนาครู ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพูดนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะในการพูดนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ และเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสอนครูมัธยมในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาให้มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 จำนวน 40 คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญครูทุกกลุ่มสาระวิชาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 (สพม.36) ยกเว้น สาระวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการอบรม โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนี้

     1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาก่อน (ตรวจสอบรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
     2. ขอสงวนสิทธิ์ให้โรงเรียนละ 1 คน หากเกินจำนวนขอเป็นรายชื่อสำรอง เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ทุกโรงเรียน
     3. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมต้องนำ laptop และเตรียมหัวข้อพร้อมเนื้อหา (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่ต้องการนำเสนอภายในเวลา 5-7 นาทีมาด้วย เช่น ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช รายงานโครงการประจำปี การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันในตลาดโลก ผลงานของนักเรียน เป็นต้น 

          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งรายชื่อ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6449 , 0 5391 6385 หรือ E-mail: info_3@cas.mfu.ac.th 

 

            หนังสือเชิญ
            สมัครออนไลน์
            ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • 1887 ครั้ง