มฟล. ได้รับ 92.88 คะแนน อยู่ในระดับผ่าน จากการประเมิน ITA ประจำปี 2566 ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ช.

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปี 2566 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับผลการประเมินในระดับ ผ่าน ด้วย 92.88 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 11 ของกลุ่มสถาบันการศึกษา จากทั้งหมด 87 สถาบัน ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการประเมิน ITA ร่วมกับหน่วยงานกํากับติดตามการประเมินฯ ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอํานวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้ การประเมินฯ ได้รับการกําหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกด้วย

 |   |  ITA  |  182 ครั้ง