เชิญเข้าร่วมโครงการ 'การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับครูมัธยมศึกษารุ่นที่ 2'

หมวดหมู่ข่าว: โครงการพัฒนาครู ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

       ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับครูมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 518 อาคารปรีคลีนิค (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

       ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญครูทุกกลุ่มสาระวิชา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) เข้าร่วมโครงการอบรม โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนี้
          1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาก่อน (ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง)
          2. ขอสงวนสิทธิ์ให้โรงเรียนละ 1 คน หากเกินจำนวนขอเป็นรายชื่อสำรอง เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ทุกโรงเรียน

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
          1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ
          2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ
          3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม

       หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6449 , 0 5391 6385 หรือ E-mail: info_3@cas.mfu.ac.th และสามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561

          หนังสือเชิญ
          รายชื่อผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ
          สมัครออนไลน์
          ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  • 1655 ครั้ง