กิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดกินได้  (Mushroom cultivation workshop) ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

คณะอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมการเพาะเห็ดกินได้  (Mushroom cultivation workshop) ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเห็ดที่ได้จากการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อราสู่ชุมชน และให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้เชื้อเห็ดราแก่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดและผู้ประกอบการ

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดกิจกรรม และโดยมี ดร.ทัศนีย์ หลวงหาญ หัวหน้าโครงการ และทีมนักวิจัย บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมอาหารวุ้น การคัดเลือกเห็ด สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำหัวเชื้อเห็ดบนอาหารธัญพืช การทำก้อนเห็ด การเก็บผลผลิต และการดูแลโรงเรือนเพาะเห็ด

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้สนใจทั่วไป กว่า 30 คน

  • 2341 ครั้ง