มฟล.จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย ตำบลนางแล ปีที่ 1 ภายใต้โครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย ตำบลนางแล ปีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันต้นขาม ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย์ พทป.จิตรลดา ปัญจากุล กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล กล่าวเปิดกิจกรรม 

การจัดโครงการในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินโครงการวิชาการแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกสำนักวิชาพื่อให้ความรู้ในด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนในชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้คณะทำงานโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ด้านสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ ในเขตตำบลนางแล ร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลนางแล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยในตำบล จึงได้ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย โดยมีแผนระยะเวลา 3 ปี ในปีงบประมาณ 2566 จะเริ่มดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผู้ป่วยผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรัง(NCDs) แบบองค์รวม เช่น การออกกำลังกาย โภชนาการ การฝึกสมาธิ การใช้ยาสมุนไพร และสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรัง(NCDs) 

การจัดกิจกรรม แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 3 ฐานการเรียนรู้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 สาขากายภาพบำบัด นำโดย ผศ.กภ.กนกทิพย์ สว่างใจธรรม และอาจารย์ ดร.กภ.ณรงค์ศักดิ์     คำนนท์
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นำโดย อาจาอาจารย์ พทป.จิตรลดา ปัญจากุล และอาจารย์ พทป.ไสว    หวานเสร็จ
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 สาขาการแพทย์แผนจีน นำโดย อาจารย์ พจ.อลินธิภัส    กัญจน์บุรินทร์ และอาจารย์ พจ.พีรนันท์    พัฒนมงคล

 |   |  5626 ครั้ง