มฟล. เตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดี อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นางสาวปราณีย์ ขัติยะ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ นางสาวยุวยงค์ หงษ์ทอง หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ นางสาวสุวิมล  นางแล รักษาการแทน หัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ นางอัจฉรา ชุณห์ช่วงโชติ ผู้แทนส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลง โดยการสำรวจพื้นที่จัดงานเริ่มจาก หอประชุมสมเด็จย่า อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน และอาคารวันชัย ศิริชนะ จากนั้นเป็นการหารือรายละเอียดการดำเนินงานและ
กำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การประสานการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ต่อไป

 |   |  992 ครั้ง