พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และหารือความร่วมมือของหลักสูตรระยะสั้น นิวโรฟีดแบค (Neurofeedback) ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ได้เข้าร่วมการหารือความร่วมมือของหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น นิวโรฟีดแบค (Neurofeedback) เทคนิคทางประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) ทางเลือกการรักษาสำหรับสำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า และโรคทางระบบประสาทและจิตเวช ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “นิวโรฟีดแบค” ตลอดจนการพัฒนาวิชาการเครือข่ายของบุคลากรทางด้านการพัฒนาเด็ก สุขภาพจิตและจิตเวชให้มีความรู้ทักษะด้านการประเมินและใช้ในการพัฒนาระบบงานบริการและวิชาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชที่เป็นมาตรฐานต่อไป

 

กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร อาจารย์สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ภาณุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และอาจารย์ ดร.ภก.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คณบดี สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมหารือในแนวทางการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานและความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “นิวโรฟีดแบค” ในอนาคตต่อไป

 |   |  1376 ครั้ง