มฟล. เปิดหลักสูตรปริญาโท 'ธุรกิจเวลเนส' M.B.A. ผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ เรียนจบใน 10 เดือน สมัครด่วน!

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตร M.B.A. ผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (Creative Wellness Business Leadership) เรียนแบบผสมผสานในรูปแบบ Online และ Onsite จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจจากอุตสาหกรรมเวลเนสชั้นนํา และสามารถเรียนจบปริญญาโทภายใน 10 เดือน

หลักสูตร M.B.A. ผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังจะตอบโจทย์กลุ่มผู้เรียนทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเวลเนส ให้สามารถสร้างโอกาส และขยายศักยภาพทางธุรกิจ ให้มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในศาสตร์เวลเนสแบบรอบด้าน รู้ทันการตลาด กฎระเบียบ และเทคโนโลยี นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่แตกต่างและทันสมัยต่อยอดการเป็นผู้นําธุรกิจเวลเนส

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศมีศักยภาพในระดับโลก สามารถเชื่อมโยงเข้ากับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพหรือ Wellness Industry นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการบริการสุขภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การสร้างและพัฒนาผู้นำทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง แตกต่าง และเชื่อมโยง ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ จะสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมเวลเนสนี้ได้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้เรียนที่เป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเวลเนส ให้รอบรู้วิทยาการ เรียนรู้ประสบการณ์ธุรกิจ และสามารถสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมทางธุรกิจสุขภาพที่หลากหลายสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ทันที อันเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ให้มุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

สมัครด่วนวันนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 เริ่มเรียน 14 ตุลาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/45NZnzp ติดต่อสอบถาม โทร. 053-916139-40 หรือทาง Facebook: https://www.facebook.com/WBL.MFU

 

 

  • 2035 ครั้ง
  • #MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)