ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 จัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และ อ.เฉลิมชัย ศิลปินแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา และเมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565 ร่วมกับผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผลงานพุทธศิลปกรรมที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้จำนวนกว่า 97 ผลงาน ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ คุณวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คุณโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คุณประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  คุณไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า ไอคอนสยาม คุณพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เป็นความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และกลุ่มศิลปินเชียงราย ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันในการจัดให้มีหลักสูตรด้านพุทธศิลป์ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถและมีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบบเข้มข้น เพื่อนำมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำการเรียนการสอนใน 3 ระดับ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่าหลังจากผู้เรียนจบหลักสูตรไปในแต่ละรุ่นแล้ว จะต้องมีองค์ความรู้ด้านพุทธศิลป์อย่างมีหลักการ และรู้ซึ้งถึงคุณค่าของงานด้านพุทธศิลปกรรม ซึ่งหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ ที่มีองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์อันล้ำค่า ด้วยดีมาโดยตลอดและถือเป็นความโชคดีของทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ที่ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรและให้การ
สนับสนุนโครงการเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนจาก พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ และศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลบินแห่งชาติ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่งที่ทำให้หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อหยุดยั้งการทำลายพุทธศิลปกรรมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

นิทรรศการดังกล่าวจะจัดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน 2566 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
 

 |   |  หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ  |  96 ครั้ง