มฟล. จัดพิธีไหว้ครู นายกสภา-อธิการบดีเจิมหน้าผากรับเป็นลูกศิษย์ พร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล. จัดพิธีไหว้ครู นายกสภา-อธิการบดีเจิมหน้าผากรับเป็นลูกศิษย์ พร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่  

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย พิธีไหว้ครู พิธีรับเป็นลูกศิษย์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 25 จำนวน 800 คน เข้าร่วมพิธี

    เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ พร้อมกันบนเวทีแล้ว จากนั้นขบวนอัญเชิญตุงพระราชทานและตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าสู่พิธี นายกสภามหาวิทยาลัยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวนำและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวคำไหว้ครู จบแล้วผู้แทนนักศึกาสำนักวิชาต่าง ๆ มอบผ่านไหว้ครูให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ต่อมาเป็นพิธีรับเป็นลูกศิษย์ อธิการบดี จุดเทียนสัญลักษณ์สีแดง 9 เล่ม เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดภาคการศึกษา  จากนั้นเป็นพิธีเจิมหนังสือ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยและการอธิการบดี เจิมหนังสือเรียนของสำนักวิชาต่าง ๆ

    ต่อมาเป็นพิธีเจิมหน้าผากให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมพิธี โดยเจิม 3 จุด อันมีความหมาย 3 ประการคือ มุ่งหมายให้ลูกศิษย์เป็นคนดี ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และมีอนาคตที่ดีเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จากนั้นเป็นมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำนักศึกษา

     จากนั้นผู้นำนักสึกษา นำกล่าวปฏิญาณตน ความว่า “ข้าพเจ้า นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความเพียรพยายามอย่างที่สุด จะมุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นนิจ จะปรัพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ จะแน่วแน่คลองตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม จะยึดมั่นในความกตัญญู พร้อมรู้รักสามัคคี จะเคารพในกฎเกณฑ์และระเบียบวินัย จะห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง จะมุ่งมั่นสั่งสมความรู้และประสบการณ์ ให้เชี่ยวชาญและแตกฉาน เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีค่าของแผ่นดิน ขออนุภาคแห่งความกตัญญูและจงรักภักดี ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ และอานุภาพแห่งความเคารพเชื่อมั่นศรัทธายิ่งใหญ่ ที่มีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและสั่งสอนอบรม จงได้ดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาเฉียบคม สมประสงค์ในการศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นเยี่ยมในทุกด้าน จนสามารถเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้อย่างเป็นภาคภูมิ”

    เมื่อพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนจบแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเป็นตัวแทนคณาจารย์รับเป็นลูกศิษย์

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

.

      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ความว่า

     “นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่รักทุกคน วันนี้หลังจากผ่านพิธีไหว้ครูแล้ว เชื่อได้ว่าทุกคนจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของสถาบันแห่งนี้หรือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างสมบูรณ์ พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพิธีแห่งการระลึกความทรงจำของการเป็นนักศึกษาของทุกคน ของทุกมหาวิทยาลัย คนที่ผ่านพิธีไหว้ครูก็จะมีความทรงจำในชีวิตว่า ครั้งหนึ่งเราเคยเข้ามาร่วมพิธีไหว้ครู ตอนที่เราเข้ามาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดำรงตนในชีวิตในมหาวิทยาลัยต่อไป”

     “คำกล่าวปฏิญาณต่าง ๆ ที่พวกเธอได้กล่าวมานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลสำหรับชีวิตของพวกเธอ เพราะว่าในคำกล่าวปฏิญาณตน รวมทั้งคำกล่าวไหว้ครูนั้น ล้วนแต่เป็นคำกล่าวที่ดี ที่จะน้อมนำสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิตพวกเธอทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นคำกล่าวทั้งหลายนั้น เมื่อนำเอาไปทบทวนและจดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งเราได้เคยเปล่งวาจาไว้อย่างไร ว่าเราจะมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอย่างไร เราจะมีความคิดความอ่านอย่างไร ที่จะดำรงตนต่อไปในสังคมแห่งนี้”

     “ความเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวไกล ที่กำลังจะเริ่มต้นของพวกเธอทุกคน หลายคนมีความรู้สึกว่า 4 ปีมันยาวนาน หรือคนที่เรียน 5 ปี 6 ปีมันนาน แต่เป็นการวางพื้นฐานของชีวิตของพวกเธอทั้งสิ้น ก็คือความรู้ ความสามารถ และการรู้จักใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตของการเตรียมความพร้อมที่จะเดินไปอนาคต ทั้งด้านความรู้ ทางด้านวิชาการ และการดำรงตนในสังคม”

    “การดำรงตนในสังคมนั้นมันยาก เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ที่สุด เพื่อที่ว่าพวกเธอทั้งหลายเมื่อจบออกไปแล้ว จะได้มีประสบการณ์ มีความสามารถ ที่จะปรับตัวอยู่ในสังคมต่อไปได้ เพราะฉะนั้นอีก 4 ปีข้างหน้า หรือคนไหนจะเรียนหลักสูตร 5 ปี 6 ปีก็แล้วแต่ นั่นคือห้วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต ที่จะทำตัวให้พร้อมสำหรับเดินโลกภายนอก เพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งความหวังไว้ว่านับเนื่องจากนี้ไป ชีวิตพวกเธอทั้งหลายก็จะเต็มไปด้วยความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการเดินต่อไปข้างหน้าในสังคม”

    “และคนที่เป็นห่วงพวกเธอมากที่สุด ในวันที่พวกเธอมาที่นี่ ก็คือคุณพ่อคุณแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ปกครองทั้งหลาย คนก็เป็นความหวังของครอบครัว ว่าเข้ามาเรียนแล้วสำเร็จการศึกษากลับไป ก็จะได้เป็นเสาหลักของครอบครัว คนที่อยู่ในสังคมก็มองพวกเราหวังว่าพวกเราก็จะเป็นเสาหลักของสังคมต่อไปอีก เพราะฉะนั้นพวกเธอทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ล้วนแต่เป็นความหวังของใครคนใดคนหนึ่งอยู่เสมอ ว่าเราจะเป็นที่พึ่งของเขา เราจะเป็นความภาคภูมิใจของเขา เราจะเป็นคนที่มีความหมายสำหรับเขา”

     “เพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่านตรงนี้ได้ ก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้มีความอดทน ความเพียรพยายาม ที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไปในภายภาคหน้า ว่าเราทำเพื่อสนองความคาดหวัง ความมุ่งหวังของใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีพระคุณต่อเราอย่างยิ่ง คุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง เพื่อน หรือใครก็ตามแต่ ที่เขามีความหวังที่ดีต่อเรา เพราะฉะนั้นก็ใช้ความหวังของคนต่าง ๆ เหล่านี้ ที่เขามีต่อเราเป็นกำลังใจที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้เดินต่อไปข้างหน้า”

     “ในยามท้อแท้ ในยามผิดหวัง ในยามสมหวัง ก็ให้นึกอยู่เสมอว่ามีคนที่เขารักเรา ปรารถนาดีต่อเรา ก็จะมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปข้างหน้า ในวันนี้พวกเธอทั้งหลายเมื่อเข้ามาอยู่ในพิธีการนี้แล้ว ก็ถือว่าได้เป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยสมบูรณ์ ก็ขอรับพวกเอทั้งหลายเข้ามาเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในฐานะตัวแทนของคณาอาจารย์ทั้งหลาย ก็คงมีความรู้สึกอย่างเดียวกัน คือชื่นชมยินดี และก็พร้อมที่จะรับพวกเธอทั้งหลายเข้ามาเป็นศิษย์ของเราตั้งแต่วันนี้ไป”

     “ความผูกพันของเราระหว่างครูกับลูกศิษย์ จะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้ เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปตลอดชีวิต ไม่ว่าพวกเธอจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ก็ขอให้ระลึกไว้อยู่เสมอ ว่าพวกเธอเป็นศิษย์ที่มีครู ที่คอยดูแลพวกเธอตลอดไป ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ ได้รับพรอันประเสริฐจากสมเด็จย่าของเราและขอให้โชคดีมีชัยทุกคน” นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว

.

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี กล่าวให้โอวาทและกล่าวรับนักศึกษาใหม่เป็นลูกศิษย์ ความว่า

    “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชัยนะ ท่านเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โอวาทที่ท่านให้กับพวกเราเมื่อสักครู่นั้น ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งอาจารย์หวังว่าพวกเราจะได้นำโอวาทนั้นกลับไปทบทวน ว่าสิ่งที่ท่านพูดไปนั้นเราสามารถดำเนินชีวิตตามที่ท่านแนะนำนั้นได้อย่างไร”

    “ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างจากเดิม จากที่เราเรียนในระดับมัธยมมาสู่มหาวิทยาลัย จากนี้ไปสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ คือหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่เราจะต้องรับผิดชอบตัวเอง การเข้าเรียน อ่านหนังสือ ทำงาน เชื่อฟังครูบาอาจารย์ ดังนั้นถ้าเรารับผิดชอบตัวเองในวันนี้ อีก 4 ปี 6 ปีข้างหน้า ก็สามารถสำเร็จการศึกษาไปได้ ชีวิตที่เหลือเราก็จะไม่พบกับความลำบากอีกต่อไป”

    “หวังว่าพวกเราจะมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน จนสำเร็จการศึกษา และอย่าลืมความเป็นคนดี มีความรู้เท่าทันต่ออนาคตที่เปลี่ยนแปลง อยากให้พวกเราอย่าหยุดอยู่กับที่ ให้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เราจะได้ตามทันโลกในอนาคตได้”

    “สำหรับพิธีในวันนี้เป็นพิธีไหว้ครู หนึ่งในกิจกรรมที่เป็นธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งปีแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในนักศึกษารุ่นแรกเราก็ทำพิธีการไหว้ครู มีพิธีที่เรียกว่ามอบตัวเป็นศิษย์และรับเป็นสิทธิ์ นั่นแปลว่าพวกเราทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ สมัครใจที่จะมาเป็นศิษย์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อที่จะรับความรู้วิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่าง ๆ จากครู ส่วนครูก็จะยินดีมอบให้ทั้งความรู้ทั้งหมด อยู่ที่ว่าพวกเราจะเก็บไปได้มากน้อยแค่ไหน ในโอกาสนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะกล่าวต้อนรับพวกเรา รับพวกเราเป็นศิษย์ อย่างที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้พูดเมื่อสักครู่ว่า ต่อไปนี้เราจะเป็นศิษย์ที่มีครู ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูจะอยู่ต่อเนื่องตลอดไป ไม่ว่าจะยังคงอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว เราจะเป็นศิษย์และเป็นครูกันอยู่เสมอ หวังว่าความเป็นศิษย์และครูของพวกเราจะยังคงอยู่ตลอดไป”

    “สุดท้ายนี้ อาจารย์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำนวยอวยพรให้พวกเราประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน มีสุขภาพที่แข็งแรงมี จิตใจที่เข้มแข็ง อดทนต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกคนโชคดี” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว

.

 

 

 |   |  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  134 ครั้ง