รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

***************************

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.     ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่บัญชี ๑ อัตรา

๒.     อัตราค่าจ้าง

๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

๓.     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

บันทึกรายการทางด้านบัญชี งบประมาณ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.     คุณสมบัติผู้สมัคร

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวด ๓ การรับสมัคร การคัดเลือก หรือสอบแข่งขันตามข้อ ๑๐

(๑) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

(๔) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๕) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

(๖) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

(๗) ไม่เคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออก หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

(๙) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

(๑๐) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทางด้านการบัญชี สามารถใช้โปรแกรม MS office ในระดับดี  หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕. วิธีการและกำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์https://sites.google.com/mfu.ac.th/cooperative หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด กลุ่มอาคาร M-Square ตึก E-park ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบล ท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. หรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ดังกล่าว ทั้งนี้ สหกรณ์จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๐๒  โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

ขั้นตอนที่

ระยะเวลา

การดำเนินการ

สถานที่

ตั้งแต่บัดนี้

ถึง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

รับสมัคร

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง จำกัด หรือทางไปรษณีย์

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เว็บไซต์ของสหกรณ์

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สอบข้อเขียน เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เว็บไซต์ของสหกรณ์

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สอบสัมภาษณ์  เวลา ๙.๐๐ น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เว็บไซต์ของสหกรณ์

 

๖.     หลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก

๕.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

๕.๒ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ๑ ฉบับ

๕.๓ สำเนารับรองคุณวุฒิ ๑ ฉบับ

๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

๕.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

๕.๖ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ๑ ฉบับ

๕.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ ใบ

๕.๘ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไชต์ sites.google.com/mfu.ac.th/cooperativeในหมวดหัวข้อประกาศ

 

                    ประกาศ ณ วันที่     มิถุนายน  ๒๕๖๑

 

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร  ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

 

 

 

 

 

รายละเอียดงาน “เจ้าหน้าที่บัญชี” สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. งานบัญชีและงานทะเบียน

      -  แยกใบสำคัญการรับ-จ่ายเงิน, การทำสลิปลูกหนี้เจ้าหนี้

      -  กำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีการรับจ่าย

      -  บันทึกรายการทางบัญชี

      -  สำรองข้อมูลเปิดและปิดการทำงานประจำวัน

2. การจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงิน

- สรุปรายงานทางการเงินและบัญชี

-  ปิดบัญชีประจำวัน

-  การจัดทำหนังสือยืนยันหนี้คงเหลือ  เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น

-  การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงินการบัญชีให้ส่วนต่าง ๆ ตามที่กำหนดในระเบียบ, คำสั่งหรือคำชี้แจง

3. การตรวจสอบเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เมื่อสิ้นปีทางบัญชี

4. การคิดและหักค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์

5. การจัดทำและรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบการเงินตามกำหนด

6. การขอกู้เงิน

     -  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

      -  สรุปคำขอกู้เงินสามัญเสนอคณะกรรมการ

      - การจัดทำทะเบียนผู้ค้ำ

      - การเปลี่ยนแปลงจัดการส่งชำระหนี้,การโอนภาระหนี้

      - การปิดสัญญาเงินกู้

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

| ผู้เขียนข่าว Nattapong Chantapoon | อ่านข่าวทั้งหมด 2701 ครั้ง