มฟล. จัดกิจกรรม "เกษียณสำราญ เบิกบานหัวใจ" ให้แก่ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2566 จำนวน 10 ท่าน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนการเจ้าหน้าที่จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2566 "เกษียณสำราญ เบิกบานหัวใจ" ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) และผ่านโปรแกรมออนไลน์ ให้แก่ผู้เกษียณอายุการทำงานที่ปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2566 จำนวน 10 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์
    ตำแหน่ง คณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3. อาจารย์ ทพ.วีระชัย ธรรมวานิช
    ตำแหน่ง อาจารย์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
4. อาจารย์ นพ.จรัสพล รินทระ
    ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
5. นางสาวกฤธพลอยแสง ยศศักดิ์ศรี
    ตำแหน่ง พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ
6. นางศรีออน ศรีบุรี
    ตำแหน่ง พยาบาล ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
7. นางสาวบังอร เกรเย็น
    ตำแหน่ง แม่บ้าน ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
8. นายบุญรัตน์ แสนยอด 
    ตำแหน่ง คนงานเกษตร โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
9. นายอรุณ กันติ๊บ 
    ตำแหน่ง คนงานเกษตร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10. นายทองสุข นางแล
      ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ส่วนอาคารสถานที่

ทั้งนี้กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2566 เริ่มด้วย ผู้เกษียณอายุการทำงาน กราบสักการะและถวายพวงมาลัยพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแห่งความชื่นชมยินดี หลังจากนั้น อธิการบดี มฟล. กล่าวชื่นชมยินดีแก่ผู้เกษียณอายุการทำงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุการทำงาน โดยในปีนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุการทำงานกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย และผู้มาร่วมงานในครั้งนี้

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
 

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่  |  652 ครั้ง