มฟล. จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย: 28 ก.ย. ของทุกปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติร่วมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ เสาธงชาติ อาคารวันชัย ศิริชนะ สำนักงานอธิการบดี (AD1) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และสีน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า

ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี)

 |   |  675 ครั้ง