ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น Anti-aging Wellness Management เข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2566 ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น Anti-aging and Wellness Management รุ่นที่ 2 จำนวน 24 คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ Care giver Training School Shizedo Innovation Center, HCR exhibition เพื่อเข้าศึกษาเยี่ยมชมพัฒนาการ และนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพชะลอวัย นอกจากนี้ยังได้เข้าพบนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อฟังการบรรยายการทำธุรกิจ Anti-aging Wellness ในญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว

 |   |  สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  |  800 ครั้ง