พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ จัดโดยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ถือเป็นรางวัลระดับชาติ (NATIONAL AWARD) ในงานประชุมวิชาการสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นรางวัลที่มอบให้กับพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการประเมินพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาคมโลกอย่างยั่งยืน
 

  • 1538 ครั้ง
  • #พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง