มฟล. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ส่งเสริมนักศึกษาใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (มฟล.) โดย องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก  ประจำปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 3,000 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Indoor Stadium) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นายนวมินทร์ หงวนศาลา อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งยังมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเลี้ยงขันโตก พิธีฮ้องขวัญโดยพ่อครูชูชาติ การผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยล้านนา การบรรเลงและขับร้องบทเพลงโดยวงดนตรีมหาวิทยาลัย MFU Band

     อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงานว่า กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงราย อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกทั้งเป็นการต้อนรับและรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยผ่านพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือเรียกตามภาษาทางภาคเหนือว่าการฮ้องขวัญ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดเป็นธรรมเนียมสืบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมว่า ขอต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สู่พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา ประกอบไปด้วยการฮ้องขวัญแบบล้านนา ซึ่งเป็นกิจกรรมการอวยพรและเรียกขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในชีวิต

     “มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา ผ่านบทเพลง การแสดง และอาหารที่พวกเราได้ลิ้มรสไปแล้ว ซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นที่เราจะได้พบเจอในชีวิตประจำวันตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกคนภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกในอนาคต” อธิการบดี มฟล. กล่าว

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

.

 |   |  อธิการบดี ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  |  696 ครั้ง