ขอเชิญครูกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การพัฒนางานสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์'

หมวดหมู่ข่าว: โครงการพัฒนาครู ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์" ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 106 อาคารเรียนรวม (C3 106) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อการเรียน การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเพิ่มศักยภาพของครูในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดเชียงรายด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมละ 20 คน โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้

 • กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธีและการเพาะเลี้ยงตัวอย่างโปรตัวซัว ได้แก่ พารามีเซียม
  กลุ่มเป้าหมาย:ครูสาระวิชาวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมที่ 2 การทดลองเรื่อง การตกอย่างอิสระ 
  กลุ่มเป้าหมาย:ครูสาระวิชาวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมที่ 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานบอร์ด Arduino
  กลุ่มเป้าหมาย:ครูสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และครูสาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กิจกรรมที่ 4 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยวิธีการกลั่นอย่างง่าย
  กลุ่มเป้าหมาย:ครูสาระวิชาวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมที่ 5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำชุดทดสอบคลอรีนอย่างง่าย
  กลุ่มเป้าหมาย:ครูสาระวิชาวิทยาศาสตร์

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญครูกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และครูกลุ่มสาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมในวันและสถานที่ดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนี้
          1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 ต้องไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 มาก่อน (ตรวจสอบรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
          2. ขอสงวนสิทธิ์ให้กิจกรรมละ 1 คน/โรงเรียน หากเกินจำนวนขอเป็นรายชื่อสำรอง เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ทุกโรงเรียน

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
          1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ
          2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ
          3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม
          สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้เบิกจ่ายจากโรงเรียนต้นสังกัด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ☎ 0 5391 6449 , 0 5391 6385 หรือ E-mail : info_3@cas.mfu.ac.th ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ภายในวันพฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 

 • หนังสือเชิญ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ
 • สมัครออนไลน์
 • 1849 ครั้ง