ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการบูรณการเชิงพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อม (ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล)

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับคณะทำงานโครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการจัดการ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (Circular Economy for Waste-free Thailand – CEWT) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการบูรณการเชิงพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อม (ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล) ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม E4A-514 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยได้เรียนเชิญนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในกิจกรรมเป็นการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และคณะทำงานฯ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อออกแบบโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมระยะ 3-5 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดทำให้เกิดสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

SDG3 สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี

SDG11 ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน

SDG13 การดำเนินการทางสภาพภูมิอากาศ

SDG15 สิ่งมีชีวิตบนบก

  • 635 ครั้ง