อาจารย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รับเชิญบรรยายในการประชุม ACOH2023 ประเทศเกาหลี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่าง วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตร วทบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ หัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญในฐานะ Invited Keynote Speaker ให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 23rd Asian Congress on Occupational Health 2023 (ACOH 2023) ณ ศูนย์การประชุม EXCO เมือง Daegu ประเทศเกาหลี  จัดโดย the Korean Society of Occupational and Environmental Medicine (KSOEM) เพื่อนำเสนอผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยระหว่างนักวิจัยระดับนานาชาติ การประชุมนี้เป็นการประชุมวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับนานาชาติที่มีนักวิชาการจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม

ปี 2023 หัวข้อ “Healthy Work, Worthy Worker: From Basic Rights to the Sustainable Future,”เป็น Theme ในการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี ได้นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มแรงงานเปราะบาง กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และ ผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ของกลุ่มแรงงานเปราะบางต่อไปในอนาคต อันสอดคล้องเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน #SDG3 Good Health and Well-being, #SDG10 Reducing inequalities, #SDG11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

  • 442 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ