มฟล. ประกาศ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 เน้นย้ำต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ITA Weekly

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 

นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มอบใบประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ให้แก่ผู้แทนสำนักวิชา ศูนย์ สำนักงานวิชาการ สำนักงานบริหารกลาง และสถาบัน โดยอธิการบดีได้กล่าวเน้นย้ำถึงหลักปฏิบัติงานว่าผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบาย No Gift Policy และหากมีผู้พบเห็นหรือรับทราบข้อมูลว่ามีการรับของขวัญของกำนัลของให้ทุกแจ้งมายังช่องทางร้องเรียนที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

MFU Notification: No Gift Policy Fiscal Year 2024 

 

 

  • 2112 ครั้ง
  • #ITA