ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

     สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ในโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้ ความสามารถ และผลงานวิจัยของตนเอง ไปใช้งานได้จริงในการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

     อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศกลรัตน์ โกศิริ ผู้ประสานงานโครงการ Talent Mobility สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) อาคาร I-Park โทรศัพท์ 053-917014

  • 1554 ครั้ง