มฟล. จัดการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยกลไก University Holding Company

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยกลไก University Holding Company โดยมีคุณมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมของผู้ประกอบการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CU Enterprise  รศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท เอนจินไลฟ์ จำกัด ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ CEO และ Co-founder บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด คุณอานนท์ ตานะเศรษฐ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายจาก สอวช. และคุณกันตพิชญ์ ปรีดากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบาย สอวช. ที่มาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ สำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับภาคเอกชนเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการ University Holding Company ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company) เพื่อลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการยกระดับรายได้ของภาคธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) 

คุณมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์ เปิดเผยว่า การสร้าง University Holding Company จะต้องใช้ Old Economy "ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน แข่งข้นด้วยราคา" สัดส่วน 70% ผสานเข้ากับ New Economy “ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทุนทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์” อีก 30% เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งคาดว่าจะมี GDP 27.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2580

การจัดตั้ง University Holding Company จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกมาจากมหาวิทยาลัย โดยจะบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นกลไกการบริหารการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม
•    บริหารการลงทุนเพื่อนำผลงานวิขัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยออกไปจัดตั้งธุรกิจ (Spin-off)
•    Holding Company สารมารถเข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับการสนับสนุนทางการเงิน อย่างคล่องตัว ซึ่งการสนันสนุนปกติไม่สามารถทำได้
•    ลงทุนในช่วง Early Stage ความเสี่ยงสูง ไม่มีนักลงทุนภายนอก
•    University Financial Sustainability ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ

จากนั้นในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเครื่องสำอาง โรงงานผลิตยาสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีพันธกิจในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสู่สังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศชาติ เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้าง "บัณฑิตที่มีคุณภาพ" ให้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม และส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงการศึกษา เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์”

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

  • 605 ครั้ง
  • #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม