ส่วนนโยบายและแผน มฟล. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของการดำเนินยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหารเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของการดำเนินยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิชา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้บริหารเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1)
.
ทั้งนี้กิจกรรมในโครงการอบรม เริ่มกิจกรรมจากการกล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของการดำเนินยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพรพรรณ อุตมา รองอธิการบดี, กล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, การให้ความรู้ด้าน SROI โดย ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ กรรมการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย และผู้ช่วยอธิการบดี ก่อนเข้าสู่การศึกษากรณีศึกษา และ workshop การประเมินผลตอบแทนทางสังคม
 

  • 142 ครั้ง
  • #ส่วนนโยบายและแผน