มฟล.จัดประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมุนไพร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมุนไพร ภายใต้โครงการศูนย์กลางความรู้ต้นแบบด้านสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพอย่างยั่งยืน Hub of Knowledge: Herbs for sustainable health and well-being และ งานประชุมรับฟังข้อมูลและเตรียมความพร้อมการจัดงานจัดประชุมนานาชาติ (AIPH International Green City Conference, 2025) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีร่วมกล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัยก่อนที่ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 08.00 -  19.00 น. ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
.
ทั้งนี้การประชุมยังมีส่วนของคณะทํางานสรุปผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพร และแนวทางการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านสมุนไพรในประเทศไทย การจัดทําฐานข้อมูลด้านสมุนไพรของประเทศไทย และแนวทางการจัดการข้อมูลอย่างประสิทธิภาพ โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย4แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฐานข้อมูล Herbal Bank โดย รศ.ดร.ศุภชัย ติยวรนันท4 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฐานข้อมูล The NAPRALERT Database of Natural Products, Ethnomedicine, Pharmacology, and Botany โดย Professor Emeritus Geoffrey A. Cordell, Ph.D  Professor Emeritus, University of Illinois Chicago Adjunct Professor, University of Florida, and  President, Natural Products Inc. 
.
นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลด้านสมุนไพรในประเทศไทย พร้อมออกแบบรูปแบบ (template) การเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัย โครงสร้างงพื้นฐาน ข้อมูลบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อนําไปสู่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และนําไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรใน Knowledge Hub ที่มีรูปแบบเดียวกัน ตลอดจนแนวทางการจัดตั้งเครือข่าย (Consortium) ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาสมุนไพร
.
 

  • 127 ครั้ง
  • #ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม #สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง