ประชุมรับฟังข้อมูลและเตรียมความพร้อมการจัดงานจัดประชุมนานาชาติ (AIPH International Green City Conference, 2025) ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม, พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อมูลและเตรียมความพร้อมการจัดงานจัดประชุมนานาชาติ (AIPH International Green City Conference, 2025) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์  2567 ที่ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีการการอภิปรายในหัวข้อ ศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการจัดประชุมเชียงราย Green City Conference 2025 และแนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมเชียงราย Green City Conference 2025  
.
โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, รองศาสตราจารย์ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ตลอดจน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), นายประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงค์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ กังขาว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น
 

  • 142 ครั้ง
  • #ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร #ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง