มฟล. ลงพื้นที่จัดการพื้นที่ทิ้งกากขยะอิเลคทรอนิคส์ จ.กาฬสินธุ์ ต่อเนื่อง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาจารย์ ดร.ปเณต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมวางแผน การจัดการพื้นที่ทิ้งกากขยะอิเลคทรอนิคส์ ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกประสิทธิ์ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ แนวทางการบูรณาการทรัพยากรขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และการประสานงานกับคนทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันที่จะช่วยลดผลกระทบของการแพร่กระจายของสารพิษ ขยะที่เกิดจากกระบวนการคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ ลดผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพของประชากรในชุมชนต่อไป

ที่มา: ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 464 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักวิชาวิทยาศาสตร์