มฟล. รับมอบ 2 ล้านจาก สวตท. พัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้โรงเรียนระดับประถม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท จากสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) โดยมีคุณวิสิฐ ตันติสุนทร  เลขาธิการสมาคม พร้อมด้วยคุณสุชาดา ภวนานันท์ เหรัญญิกสมาคม และคุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ที่ปรึกษานายกสมาคม เป็นผู้แทนมอบเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดเชียงรายให้ก้าวข้ามขีดจำกัด หรือกรอบการสอนแบบเดิมๆ ไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนแนวใหม่ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 456 ครั้ง
ศูนย์บริการวิชาการ