ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน (Action Research in ELT Classroom) รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: โครงการพัฒนาครู ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน (Action Research in ELT Classroom) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ ห้อง 213 ชั้น 2 (ES1-213) อาคาร M – Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) เข้าร่วมโครงการอบรม และขอสงวนสิทธิ์ให้โรงเรียนละ 1 คน หากเกินจำนวนขอเป็นรายชื่อสำรอง เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ทุกโรงเรียน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อ
                2. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า จำนวน 1 คืน (พักคู่) (คืนวันที่ 1 กันยายน 2561)
                3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม

            สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้เบิกจ่ายจากโรงเรียนต้นสังกัด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6449 , 0 5391 6385 หรือ E-mail: info_3@cas.mfu.ac.th ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

  • หนังสือเชิญ
  • สมัครออนไลน์
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
  • 2094 ครั้ง