มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนหรือโอบีอี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE) หรือโอบีอี เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอน ระหว่างวันที่ 14 -16 สิงหาคม 2561 ที่ อาคาร E-Park โดยพิธีเปิดมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธาน มีคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง  

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความชำราญ ในการปรับใช้หลักสูตรโอบีอี สำหรับการวัดและประเมินผลการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป วิทยากรโดย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการวัดและประเมินผลการสอน และทีมอาจารย์ผู้ช่วยวิทยากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดยมีกิจกรรมหลากหลายตลอด 3 วัน อย่างการบรรยายหรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การบรรยาย ในหัวข้อ การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน หรือกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนจากใบงาน 10 เทคนิค เป็นต้น  ทั้งยังมีการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้แบบต่างๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ Project based learning, Game based learning, Team teaching, Research based learning และ Application 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 383 ครั้ง